UHV闸阀,电动气动,带位置指示器 (PI),带先导阀 (PV),O型圈槽内带阀门密封。

产品描述

  • 适用于工业和研究和极高真空应用
  • 密封件:不锈钢弹簧波纹管

CF,双作用,公制,微动开关,24V直流先导阀

分类 公称通径 外壳 供应 订单号
超高压闸阀 DN 16 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S02532
超高压闸阀 DN 40 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S04532
超高压闸阀 DN 63 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S06532
超高压闸阀 DN 100 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S08532
超高压闸阀 DN 160 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S10532
超高压闸阀 DN 200 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S11532
超高压闸阀 DN 250 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S12532
超高压闸阀 DN 320 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S13532
超高压闸阀 DN 350 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S14532

CF,双作用,公制,簧片开关,24V直流先导阀。

分类 公称通径 外壳 供应 订单号
超高压闸阀 DN 16 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S02542
超高压闸阀 DN 40 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S04542
超高压闸阀 DN 63 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S06542
超高压闸阀 DN 100 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S08542
超高压闸阀 DN 160 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S10542
超高压闸阀 DN 200 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S11542
超高压闸阀 DN 250 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S12542
超高压闸阀 DN 320 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S13542
超高压闸阀 DN 350 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S14542

CF,双作用,NCF,微动开关,24V直流先导阀。

分类 公称通径 外壳 供应 订单号
超高压闸阀 DN 40 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S04632
超高压闸阀 DN 63 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S06632
超高压闸阀 DN 100 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S08632
超高压闸阀 DN 160 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S10632
超高压闸阀 DN 200 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S11632
超高压闸阀 DN 250 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S12632
超高压闸阀 DN 320 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S13632
超高压闸阀 DN 16 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S02632
超高压闸阀 DN 350 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S14632

CF, double acting, NCF, reed switch , 24V DC PV

分类 公称通径 外壳 供应 订单号
超高压闸阀 DN 100 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S08642
超高压闸阀 DN 160 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S10642
超高压闸阀 DN 200 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S11642
超高压闸阀 DN 250 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S12642
超高压闸阀 DN 320 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S13642
超高压闸阀 DN 350 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S14642
超高压闸阀 DN 63 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S06642
超高压闸阀 DN 40 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S04642
超高压闸阀 DN 16 CF 304/1.4301 不锈钢 24 V DC GVMP-S02642
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message